PRIVĀTUMA POLITIKA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Privātuma politika ir saikne starp Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (turpmāk tekstā – Pārzinis) un fizisku personu (turpmāk tekstā – Klients), kura sazinās ar Pārzini un/vai lieto Pārziņa mājaslapu un/vai saņem Pārziņa sniegtos pakalpojumus.

LIETOTIE TERMINI

Pārzinis – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, reģistrēts Austrijas uzņēmumu reģistrā ar numuru FN 312077m, Dr. Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Vīne, Austrija.

Klients – fiziska persona, kuras personas dati ir Pārziņa rīcībā sakarā ar to, ka persona ir:

 • izmantojusi, izmanto vai izteikusi vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus;
 • jebkādā citā veidā ir sadarbojusies, sadarbojas vai ir izteikusi vēlēšanos sadarboties ar Pārzini.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas, vai varētu attiekties uz Klientu (piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.).

Apstrāde – jebkuras darbības, kuras Pārzinis veic ar Klienta personas datiem (tajā skaitā, Klientu personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, dzēšana vai iznīcināšana).

Piekrišana – jebkurš Klienta brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru Klients piekrīt savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam.

PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Pārzinis ir Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, reģ.nr. 312077m, adrese: Dr. Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Vīne, Austrija. Vietne: www.boehringer-ingelheim.at, e-pasts: datenschutzbeauftragter.AT@boehringer-ingelheim.com, tālrunis: (+43 1) 80 105-0.

KĀDA VEIDA PERSONAS DATUS PĀRZINIS APSTRĀDĀ

Piedāvājot Klientam vietnes pakalpojumus, Pārzinis apkopo, saglabā un izmanto šādus Klienta personas datus:

 • informāciju par Klienta datora apmeklējumiem un pirkumiem vietnē, tostarp Klienta IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Klients ir reģistrējies vietnē;
 • informāciju, kas norādīta aizpildot kontaktformu;
 • jebkuru citu informāciju, kura Pārzinim ir sniegta vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar Pārzini

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Pārziņa saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta personīgu piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs – lai realizētu no Pārziņa un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas Pārziņa leģitīmās intereses.

Pārziņa leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • analizēt Pārziņa mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • izplatīt informatīvus un izglītojošus materiālus;
 • nodrošināt klientu atbalstu;
 • veikt darbības Klientu ieinteresēšanai, piesaistīšanai;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

PERSONAS DATU APRITE/NODROŠINĀŠANA

Pārzinis nodod Klienta personas datus:

 • sadarbības partneriem – saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Pārzinis pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes un citus pakalpojumus. Ja izpildot šos uzdevumus, Pārziņa sadarbības partneri apstrādā Pārziņa rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Pārziņa datu apstrādes operatoriem/apstrādātājiem un Pārzinim ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai, kā piemēram, sūtījuma piegāde uz pakomātiem, kurjera piegādes, SMS izsūtīšanai un citiem pakalpojumiem;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām – (tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu; personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums un tiek konstatēts šāds personas datu apstrādes tiesiskais pamats; personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts;
 • trešajām personām – normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, parāda piedziņai).

KLIENTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SNIEGTAJIEM PERSONAS DATIEM

TIESĪBAS IEPAZĪTIES AR APSTRĀDĀTAJIEM PERSONAS DATIEM
Klientam ir tiesības iepazīties ar Pārziņa apstrādātajiem personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, datu sniedzēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu ieguves avotiem.


TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU
Ja Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un ar Klienta piekrišanu pamatoto datu apstrāde tiks pārtraukta.
Pēc Klienta piekrišanas derīguma beigām vai Klientam to atsaucot, Pārzinis ar Klienta piekrišanu apstrādātos datus dzēš vai anonimizē.
Klienta piekrišanu un tās pierādījumu Pārzinis var glabāt arī ilgāku periodu, ja tas nepieciešams, lai aizstāvētos no Pārzinim izteiktajām prasībām, pretenzijām vai prasījumiem.


TIESĪBAS DZĒST DATUS (TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM)
Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, zudis datu apstrādes pamats u. c.), Klientam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis dzēstu personas datus.


TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI
Pastāvot noteiktiem normatīvajos  aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, Klients apstrīd datu precizitāti, Klients iesniedz iebildumu datu apstrādei, pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm u. c.), Klientam ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Saistībā ar datu apstrādes ierobežojumu Pārzinim var nebūt iespējas nodrošināt  pakalpojumus.


TIESĪBU ĪSTENOŠANA
Lai īstenotu augstākminētās tiesības, Klientam jāiesniedz Pārzinim pieprasījums rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ir norādīti visi normatīvajos aktos noteiktie personas identificējošie kritēji.


PRASĪBAS IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Saņemot Klienta pieprasījumu sniegt datus vai īstenot citas Klienta tiesības, Pārzinim jāpārliecinās par Klienta identitāti. Veiksmīgi izpildot iepriekš minēto pārbaudes procedūru (nosakot Klienta identitāti), Pārzinis apņemas bez nepamatotas kavēšanās, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, sniegt Klientam informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar Klienta pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, raksturu un sniedzamās informācijas apjomu vai pieprasījumu skaitu, Pārzinis var šo periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām, norādot šāda pagarinājuma iemeslus.
Pārzinis var atteikties izpildīt Klienta pieprasījumu, sniedzot motivētu rakstveida atbildi, ja tiek konstatēti tiesību aktos norādīti apstākļi, kas liedz pieprasījuma izpildi.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Pārzinis glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • kamēr Klienta personas dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis un/vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt, vest prasību tiesā;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kas noteikti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats;
 • kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem izbeidzas arī Klienta personas datu glabāšanas termiņš.

PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMI

Šī politika ir spēkā no 2021. gada 1.jūnija. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Pārziņa mājas lapā HTTPS://FRONTLINE.LV